Autorka narozená v Nitře na Slovensku v roce 1964 ,její vlohy se projevily již v ranném dětství ,malování se stalo součástí života od roku 1987 a od té doby neustále pracuje a zdokonaluje svá díla.V současnosti žije v malé malebné vesničce na Vysočině,díla si na zakázku nechali namalovat a dodnes visí v zadesacích místnostech starostů,statkářů,poradců a také převážná většina zkrášluje domovy prostých vesničanů po celé zemi.
Nejoblíbenější autoři které uznává jsou: Vincent van Gogh,Václav Radimský,František Kupka a vážený Karel Kupka se kterým je v kontaktu.

EN:

The author was born in Nitra, the Slovak Republic in 1964, her talents are evident in early childhood, painting has become part of life since 1987 and since then constantly working and improving their work. He currently lives in a small picturesque village in the Highlands, part of the custom paint and still left hanging in the rooms of the mayors, landowners, consultants, and the vast majority of beautifying the home of free villagers throughout the country.
Favorite authors are recognized by Vincent van Gogh, Radimský Vaclav, Frantisek Kupka and Karel Kupka weighted which is in contact.

DE:
Der Autor in Nitra, Slowakische Republik wurde 1964 geboren, ihre Talente sind in der frühen Kindheit klar, hat Malerei zu einem Teil des Lebens seit 1987 und seitdem ständig daran und die Verbesserung ihrer Arbeit. Er lebt derzeit in einem kleinen malerischen Dorf in den Highlands, Teil der Sonderlackierung und noch links in den Räumen der Bürgermeister hängen, Grundbesitzer, Berater und die überwiegende Mehrheit der Verschönerung der Heimat des freien Dorfbewohner im ganzen Land.
Lieblingsautoren sind von Vincent van Gogh, Radimský Vaclav, Frantisek Kupka und Karel Kupka gewichtet, die in Kontakt erkannt.

FRA:

L'auteur est né à Nitra, en Slovaquie en 1964, ses talents sont évidents dans la petite enfance, la peinture est devenue partie intégrante de la vie depuis 1987 et depuis lors constamment de travail et améliorer leur travail. Il vit actuellement dans un petit village pittoresque dans les Highlands, une partie de la peinture personnalisée et toujours laissées en suspens dans les chambres des maires, des propriétaires fonciers, des consultants, et la grande majorité de l'embellissement de la maison de villageois gratuit dans tout le pays.
Auteurs préférés sont reconnus par Vincent van Gogh, Vaclav Radimsky, Frantisek Kupka et Karel Kupka pondérée qui est en contact.

NL:

U bent welkom op mijn site, want voor vele jaren, ik schilder, schilder ik vanuit mijn hart niet alleen de natuur, dat is charmant, maar ook om uw ideeën van schoonheid over te brengen door middel van olie en doek.
Ik bied niet alleen hun originele werken te bekijken, maar je kunt ook niet alleen te kopen voor het plezier of als een geschenk, mijn werk vele tientallen jaren en zijn de afstempeling van het oorspronkelijke schilderij techniek die is uniek.
We blijven om hun talenten te ontwikkelen en in de schaduw van Tsjechische en buitenlandse meesters penseel werken aan hun originaliteit.
Ik focus op het landschap schilderen, schilderen huizen, portretten en registreren het moment voor jaren.
Op instigatie van vrije volkeren als goed aangepast burgers een webpresentatie uitverkorenen, en de vermelding van contactpersoon voor uw specifieke behoeften en uw wensen.
Ik garandeer je originele en unieke techniek die kan emuleren.
Ik schilder de "oude technologie" en vooral een combinatie van emotie en het hart.

Uw
Jane Horkelová

Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Originální prezentace vlastní tvorby nejen na zakázku,umění přetrvává navěky. The original presentation of his own making, not only custom, art remains forever. Die ursprüngliche Vorstellung von ihm selbst, nicht nur eigene, bleibt Kunst für immer. La présentation initiale de sa propre fabrication, non seulement la coutume, l'art reste à jamais. De originele presentatie van zijn eigen te maken, niet alleen op maat, de kunst blijft voor eeuwig.Since 1987 Jana Horkelova

 
 

News

Investice do umění:
nepotřebujete miliony, stačí pár tisícovek
Podívejte se na deset nejdražších obrazů loňské aukční sezóny. Na investici do kvalitního umění ale nutně miliony nepotřebujete. Některé dobré kresby a grafiky vyjdou na pár tisícovek.

Říká se, že když na akciových trzích teče krev, roste zájem o alternativní investice , k nimž patří i obrazy a další umělecká díla. I trh umění však koncem roku 2008 a loni zaznamenal výkyvy. Aukce vybraných uměleckých děl pořádané v loňském roce byly ale nečekaně úspěšné. Svědčí o tom takřka 26 milionů korun, za které byl vydražen obraz Zhroucené vertikály od malíře Františka Kupky i vysoké ceny za některá další umělecká díla.

V šedesáti aukcích uměleckých předmětů a starožitností se loni prodalo deset a půl tisíce položek - od obrazů přes nábytek až po šperky. Obrat českých aukčních síní, nabízejících umění a starožitnosti, dosáhl 750 milionů korun, což je o 13,50 procenta víc než v roce 2008. Odečteme-li nejdražší obrazy, činil tento růst jen pět procent.


František Kupka: Zhroucení vertikál

František Kupka - Zhroucené vertikály (cena 25,96 milionu korun)

Podívejte se na obrazy vydražené v roce 2009 za miliony.

Podle Ročenky Art+ trh s uměním v roce 2009, kterou vydává server www.artplus.cz spolu s časopisem Art+Antiques, se za rekordní ceny, byť levněji než Kupkův obraz, vydražila i díla Emila Filly, Toyen, Jana Zrzavého či Jakuba Schikanedera. Mezi obrazy, jejichž hodnota při dražbě přesáhla milion korun, převládala díla Václava Špály.

Optimisticky působí také vývoj nového indexu Art+, který má hodnotit situaci na českém trhu s uměním. Index vychází z obratu, výše cenových nárůstů ale i hodnoty položek, které se nepodařilo prodat. Měří hlavně náladu na trhu a jen nepřímo vyjadřuje růst nebo pokles cen uměleckých předmětů. Jeho aktuální hodnota činí 600 bodů. Loni vzrostla o 107 bodů, od září to bylo o 51 bodů.

„V ČR jsou v oblibě hlavně obrazy, které vznikly od přelomu 19. a 20. století do druhé světové války, někdy až s přesahem do roku 1960,“ říká šéfredaktor časopisu Art+Antiques Jan Skřivánek. Kupující sází hlavně na jména, jako jsou František Kupka, Emil Filla, Toyen, Jan Zrzavý, nebo Jindřich Štyrský. Jejich díla vnímají jako jistotu, která si uchová hodnotu, i když ceny uměleckých předmětů půjdou obecně dolů.

S díly současných autorů se podle Skřivánka, až na výjimky jako je Zdeněk Sýkora, na aukcích prakticky nesetkáte. Zpravidla se prodávají přes galerie.

V Česku se podle Skřivánkových slov velmi podceňují fotografická díla, především Františka Drtikola, Josefa Sudka a Jaromíra Funkeho. „U nás je ale prakticky nikdo nesbírá. Pokud je tedy někdo chce dobře prodat, měl by tato díla nabídnout v zahraničí,“ radí Skřivánek.

Ročenka Art+ hovoří o poklesu zájmu o poválečné umění. Výsledky společnosti Meissner-Neumann, která kromě umění nabízí starožitnosti a šperky, vykazují prakticky stejný obrat jako v roce 2008. Větší oblibě se těšilo umění 19. století.

Na první pohled se zdá, že dražby umění, nebo uměleckých předmětů jsou jen pro horních deset tisíc. Asi 92 procent z loni vydražených děl bylo ale možné koupit levněji než za sto tisíc korun a jsou tak teoreticky dostupné i pro méně movité Čechy.

Podobně jako v případě cenných papírů , nemovitostí, nebo třeba komodit , vyžadují investice do umění nemalou sumu znalostí. Navíc mají svá specifika. Starší díla se obvykle kupují v aukcích, kde je třeba počítat s provizí za prodej, na které se obvykle podílí prodávající i kupující. Další výdaje jsou spojeny s ověřením pravosti uměleckých děl – v aukcích by se padělky vyskytovat neměly, přesto se vyplatí nechat si od odborníka ověřit pravost zakoupeného díla.

Je třeba počítat i s tím, že jde o dlouhodobou investici spojenou do značné míry s emocemi. Móda se mění, což platí i pro umění. Nelze tedy vyloučit, že co je dnes populární, může být za několik let těžko prodejné.

Historička umění Duňa Panenková, která řídila v době prezidenta Václava Havla výstavní oddělení na pražském Hradě a byla komisařkou několika výstav, doporučuje zaměřit se na kresby a grafiku . K jejich nákupu leckdy stačí 1500 až 2500 korun. Výhodou je, že podobná díla nemá smysl padělat.

Kdo se chce soustavněji věnovat podobným investicím, měl by studovat umění i katalogy k aukcím a navštěvovat kromě aukcí i galerie, kde se díla soudobých umělců prodávají. A být si vědom toho, že investice do umění je dlouhodobá. A ne vždy musí vyjít.

Dílo vybraného umělce je možné získat i jinou cestou – při návštěvě jeho atelieru. „Řadě zájemců o umění v tom brání stud, většina umělců je ale introvertně založena, podobný zájem je může těšit a mohou proto prodat své dílo zájemci levněji,“ říká Panenková. Je ale lepší na něco podobného nespoléhat.

EN:

Investing in art: You do not need millions, just a few thousand
Look at last year's ten most expensive paintings auction season. An investment in quality of art does not necessarily need millions. Some good drawings and prints come out a few thousands.

It is said that when the blood flows the stock markets, rising interest in alternative investments, which include paintings and other artwork. And the art market, however, in late 2008 and last year recorded fluctuations. The auction of selected works of art organized last year but were unexpectedly successful. This shows that almost 26 million crowns, for which painting was auctioned by the vertical collapse of the painter Frantisek Kupka and high prices for some other works of art.

In sixty auctions of art objects and antiques were sold ten and a half thousand items - from paintings and furniture over the jewelry. Turnover Czech auction houses offering arts and antiques, has reached 750 million crowns, which is 13.50 percent more than in 2008. When you subtract the most expensive paintings, this growth was only five percent.
Look at the pictures for millions
Frantisek Kupka: The collapse of vertical

Frantisek Kupka - The collapse of the vertical (price of 25.96 million crown)

1,2 mil.dollars

Look at the paintings auctioned in 2009 for millions.

According to an annual Art + Art Market in 2009, issued by the server www.artplus.cz with Art + Antiques magazine, with a record price, even cheaper than Kupkův painting auctioned the works by Emil Filla, Toyen, John and James Zrzavý Schikaneder. Among the paintings, whose value at auction more than a million crowns, dominated the work of Václav scarlet fever.

Optimism is also active development of a new Art + index to assess the situation on the Czech art market. The index is based on turnover, the amount of price increases but also the values ​​of items that failed to sell. Measured primarily on the mood of the market and only indirectly reflects the growth or decline in prices of art objects. Its current value is 600 points. Last year, rose by 107 points in September it was about 51 points.

"In the CR, especially in the popular images that emerged from the turn of the 19th and 20 century until World War II, sometimes spilling over into 1960, "says editor in chief of Art + Antiques John Skrivanek. The buyer relies mainly on names such as Franz Kupka, Emil Filla, Toyen, red-haired John, Henry and Styria. Their works are perceived as security, which will retain value even if the prices of art objects in general go down.

With works of contemporary artists, according Skrivanek, with few exceptions such as Zdenek Sykora, the auctions will meet virtually. Usually sold through galleries.

In the Czech Republic, according to underestimate the very words Skřivánkových photographic works, particularly Drtikol Franz, Josef Sudek and Jaromir Funke. "In our country, but virtually no one collects. So if someone wants to sell well, they should offer these works abroad, "advises Skrivanek.

Yearbook Art + refers to the decline in post-war art. The results of Meissner-Neumann, who art in addition to offering antiques and jewelry show virtually the same turnover as in 2008. Enjoyed greater popularity of 19th century.

At first glance, it appears that the auction of art, or art objects are only for the upper ten thousand. About 92 percent of the work was auctioned last year, but you can buy for less than a hundred thousand crowns, and are thus theoretically available for less affluent Czechs.

As in the case of securities, real estate, commodities or even require a considerable investment in the amount of art knowledge. In addition to their specificity. Older works are usually bought at auctions, where you need to count on sales commissions, which normally accounts for sellers and buyers. Other costs associated with verifying the authenticity of works of art - in an auction should occur not counterfeit, but it pays to have the expert to verify the authenticity of the purchased work.

It is necessary to count with the fact that it is a long-term investment associated largely with the emotions. Fashion is changing, which also applies to art. Accordingly, the possibility that what is popular today may be a few years of hard sell.

Dune Panenkova art historian, who drove at the time of President Vaclav Havel exhibition department at the Prague Castle and the Commissioner of several exhibitions, recommends focusing on drawing and graphics. Their purchases often enough crowns 1500-2500. The advantage is that such work does not make sense to falsify.

Who wants to systematically take a similar investment, he should study the art and auction catalogs, and in addition attend the auctions and galleries, where works by contemporary artists are selling. And be aware that investing in art is long. And not always have to come out.

The work of selected artists can be found in some other way - to visit his studio. "Many people interested in art that prevents shame, but most artists are introverted founded a similar interest can enjoy it and can therefore sell their candidates work cheaper," says Panenkova. But it is better to rely on something like that.
aukce online
CZE:


Dobrý den,

nabízím Vám zvláštní dárek,mohu namalovat váš dům,zahradu,příbuzné nebo domácí mazlíčky a tímto vše zvěčnit na dlouhé časy.

Olej a plátno.

V případě zájmu napište do e-mailu rozměry obrazu a zašlete fotku v příloze domluvíme se na časové náročnosti a ceně.

Vaše Jana H.
-------------------------------------------------------------------

EN:

Hello,

I offer you a special gift, I can paint your house, garden, relatives or pets and perpetuate all this a long time.

Oil and canvas.

If you are interested write an e-mail, image size and send photos in the Annex to arrange the time and cost.

Your Jane H.


DE:

Hallo,

Ich Ihnen ein besonderes Geschenk anbieten, kann ich malen Ihr Haus, Garten, Verwandten oder Haustieren und verewigen all dies eine lange Zeit.

Öl und Leinwand.

Wenn Sie interessiert sind schreiben Sie eine E-Mail, Bildgröße und senden Sie Fotos in den Anhang der Zeit und Kosten liegt.

Ihr Jane H.FRA:

Bonjour,

Je vous offre un cadeau spécial, je peux peindre votre maison, jardin, famille ou animaux de compagnie et de perpétuer tout ce temps, un long.

De pétrole et de toile.

Si vous êtes intéressés d'écrire un e-mail, taille de l'image et envoyer des photos à l'annexe d'organiser le temps et le coût.

Votre Jane H.NL:


Hallo
,

Ik bied u een speciaal cadeau, kan ik verf je huis, tuin, familie of huisdieren en bestendigen dit alles een lange tijd.

Olie en doek.

Als u geïnteresseerd bent schrijf dan een e-mail, beeldgrootte en foto's in de bijlage te sturen naar de tijd en kosten te regelen.

Uw Jane H.
 
Prohlášení o Cookies